ایزو ISO 9001:2015 درک سازمان و ماهیت آن بند 4-1

//ایزو ISO 9001:2015 درک سازمان و ماهیت آن بند 4-1

ایزو ISO 9001:2015 درک سازمان و ماهیت آن بند 4-1

ایزو ISO 9001:2015 درک سازمان و ماهیت آن بند 4-1

4ماهیت سازمان

4-1درک سازمان و ماهیت آن

  • سازمان باید موضوعات داخلی و خارجی که با اهداف و جهت گیری راهبردی آن مرتبط هستند و بر روی توانایی سازمان جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت اثر می گذارند، را تعیین نماید.
  • سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات داخلی و خارجی مذکور را پایش و بازنگری نماید.
  • یادآوری 1: موضوعات می تواند عوامل مثبت یا منفی یا شرایطی برای ملاحضه نمودن را در بر گیرند.
  • یادآوری 2: درک ماهیت خارجی می تواند از طریق بررسی موضوعات به دست آمده از محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تسهیل شده باشند که می‏توانند به صورت بین المللی، ملی، منطقه ای یا محلی باشند.

 

 

یادآوری 3: درک ماهیت داخلی می تواند از طریق بررسی موضوعات مربوط به ارزش ها، دانش، فرهنگ و عملکرد سازمان تسهیل گردد.

 

 

2018-12-03T00:32:33+03:303rd دسامبر, 2018|مقالات|0 Comments

Leave A Comment