خدمات آموزشی شرکت آگه آفرین آریا

خدمات آموزشی شرکت آگه آفرین آریا


یکی از مزیت های رقابتی ما ارایه آموزش در خصوص استانداردها، ابزارها، الگوها و تکنیک‌های مدیریتی و فنی مهندسی می‌باشد. در این رابطه به منظور ایجاد اعتبار بیشتر و انتقال دانش و مفاهیم از مراجع اصلی و معتبر بین‌المللی زیر خدمات آموزشی را ارایه می‌نماید.
  • IRCA

  • Exemplar Global

>