خدمات آموزشی شرکت آگه آفرین آریا

دوره های آموزشی Onsite


PMS (Post Market Surveillance) – مراقبت پس از بازار
MDR (Medical Device Regulation)
Risk Management (ISO 14971)
فایل فنی تجهیزات پزشکی (Technical File)
تشریح الزامات ISO 13485:2016
تشریح الزامات ISO 9001:2015
تشریح الزامات صنایع غذایی (ISO 22000: 2018- food safety management)
دوره سر ممیزی ISO 13485:2016 و ISO 9001:2015
  • IRCA

  • Exemplar Global

>