خدمات آموزشی شرکت آگه آفرین آریا

دوره تشریح الزامات به همراه ممیزی داخلی ISO 13485:2016


در این دوره تمامی الزامات استاندارد ISO 13485:2016 به طور کامل با جزئیات و مثال بررسی شده و همچنین به شرکت کنندگان نحوه ممیزی داخلی شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد فوق آموزش داده خواهد شد.

دوره فایل فنی ISO 13485:2016


در این دوره موارد تشکیل دهنده فایل فنی محصولات و تجهیزات پزشکی بررسی میگردد و نحوه آماده سازی یک فایل فنی به نحوی که الزامات ISO 13485:2016 را پوشش دهد، به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.
  • IRCA

  • Exemplar Global

>