رسالت شرکت آگه آفرین آریا

رسالت آگه آفرین آریا


1- درستكاري، شفافيت حرفه‌اي و حفظ مرمانگی در تمام فعاليتهاي خود
2- عدم پذيرش كارهايي كه با آن تضاد منافع داريم و حفظ کامل بی‌طرفی
3- رعايت اصول و مقررات ملي و بين‌المللي حاكم بر حرفه مميزي
4- خودداري از انجام كارها و عملياتي كه در آن اطلاعات و تخصص كافي نداريم
5- بكارگيري اصول سيستم مديريت كيفيت در فعاليتهاي خود
6- رعايت رازداري در تمام فعاليتهاي خود
7- برقراري روش هاي مشخصي براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات مشتريان
8- اهميت دادن به امر آموزش حرفه اي كاركنان
9- بكارگيري استانداردها و روشهاي مدون در اجراي كارها

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018

خدمات آگه آفرین آریا


ISO9001:2015(سیستم مدیریت کیفیت)
ISO 10002:2018(استاندارد رسیدگی به شكايات مشتريان)
ISO10004:2012(استاندارد رضایت مندی مشتريان)
ISO 21500(استاندارد مدیریت پروژه)
HACCP (سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی)
IRIS (استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی)
ISO 27001(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
ISO13485:2016(سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی)
ISO14001:2015(سیستم مدیریت زیست محیطی)
ISO 45001:2018(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)
ISO 22000(مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)
ISO 14031(ارزیابی عملکرد زیست محیطی)
FSSC ISO 22000 (مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)
HSE-MS (استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست) and …

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018

خدمات ثبت و صدور گواهی استاندارد محصول اروپا شامل


استاندارد ایمنی و سلامت محصول اروپا (CE-MARKING)
اظهارنامه انطباق محصول
GOST-R
BRC
IFS
نشان HALAL
استاندارد ایمنی و سلامت قطعات خودرو (E-MRKING)

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018
>