ارزشهای شرکت آگه آفرین آریا

ارزشهای شرکت آگه آفرین آریا


حفاظت و مراقبت از حقوق و سایر ذینفعان از جمله ارزشهای بنیادی شرکت است.
قانونگرایی، اجرای قوانین ملی و بین المللی مرتبط با مأموریت شرکت نیز ارزش بنیادی دیگر شرکت است.
همسوسازی و هماهنگی میان اهداف شرکت و اهداف شخصی کارکنان در ایجاد تعادل بین کار و زندگی و تأمین رضایتمندی کارکنان و خانواده های آنان
تعالی جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت و ارتقای منزلت و کیفیت خدمات شرکت و کسب رضایت مشتریان و توجه به کرامت انسانی.
توسعه فرهنگ یادگیر`ی، نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر، کارگروهی و مشارکت جمعی، دانش محوری، مسئولیت پذیری و مشتری مداری

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018

خدمات آگه آفرین آریا


ISO9001:2015(سیستم مدیریت کیفیت)
ISO 10002:2018(استاندارد رسیدگی به شكايات مشتريان)
ISO10004:2012(استاندارد رضایت مندی مشتريان)
ISO 21500(استاندارد مدیریت پروژه)
HACCP (سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی)
IRIS (استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی)
ISO 27001(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
ISO13485:2016(سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی)
ISO14001:2015(سیستم مدیریت زیست محیطی)
ISO 45001:2018(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)
ISO 22000(مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)
ISO 14031(ارزیابی عملکرد زیست محیطی)
FSSC ISO 22000 (مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)
HSE-MS (استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست) and …

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018

خدمات ثبت و صدور گواهی استاندارد محصول اروپا شامل


استاندارد ایمنی و سلامت محصول اروپا (CE-MARKING)
اظهارنامه انطباق محصول
GOST-R
BRC
IFS
نشان HALAL
استاندارد ایمنی و سلامت قطعات خودرو (E-MRKING)

شرکت آگه آفرین آریا

 • ISO 9001:2015
 • ISO 13485:2016
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 10002:2018
 • ISO 10004: 2018
 • ISO 22000: 2018
>